Naujienos

Paskutinė proga (ne)pritarti Žaliojo tilto skulptūrų išsaugojimui

LLK Þaliasis Tiltas Skulptûros Þaliojo tilto skulptûros turi iðlikti ir skatinti diskusijas, teigia menotyrininkës. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. Vilnius, geguþës 21 d. (ELTA). Nors XX amþiaus meno þinovai neturi vieningos pozicijos dël sovietiniø skulptûrø ant sostinës Þaliojo tilto atramø, þinomos menotyrininkës teigia, kad nuimti ðias skulptûras dar neatëjæs laikas - jos toliau turëtø skatinti demokratiðkas diskusijas. rb santarve.lt nuotr.

Kultūros ministras Šarūnas Birutis teigia turįs informacijos, kad nedraugiškos Lietuvai jėgos gali panaudoti Žaliojo tilto skulptūras prieš Lietuvą nukreiptos propagandos tikslams. Paradoksalu, tačiau būtent jų apsauga gali padėti užkirsti tam kelią.

„Šiuo metu domėjimasis Žaliojo tilto skulptūromis ir galimybe jas išgabenti už Lietuvos ribų yra suaktyvėjęs ir tai susiję su nedraugiškų mūsų šaliai jėgų ketinimais šias skulptūras panaudoti aštrinant geopolitinę situaciją, kurstant tautinę neapykantą ir nesantaiką mūsų valstybės atžvilgiu. Mano pareiga užkirsti kelią tokiems veiksmams“, – sako Šarūnas Birutis.

Apie tai praėjusią savaitę buvo kalbėta ir su Vilniaus miesto meru R. Šimašiumi. Pernai skulptūros buvo nukeltos nuo Žaliojo tilto dėl jų avarinės būklės. Žaliojo tilto skulptūrų klausimas 2015–2016 m. buvo svarstytas dviejuose Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose ir juose buvo priimti skirtingi sprendimai.

Siekiant užkirsti kelią propagandiniams siekiams ir skulptūrų išgabenimui už Lietuvos ribų, kultūros paveldo apsaugos specialistai rekomenduoja ministrui laikytis procedūrų, skulptūras siūlytina saugoti kaip kilnojamąsias kultūros vertybes, neapibrėžiant konkrečios jų laikymo vietos.

Po 2016 m. kovo 1 d. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos priimto sprendimo visuomenė per tris mėnesius gali pareikšti savo nuomonę dėl visiško apsaugos panaikinimo Žaliajam tiltui ir nukeltosioms skulptūroms. Ministras oficialų sprendimą gali pareikšti ne anksčiau nei pasibaigus minėtam terminui ir tai padarys birželio mėnesio pradžioje.

Parengta pagal Kultūros ministerijos infor.